14 دی 1399

نوشته با طـلا بـر لـوح سنگی

جهان معنی ندارد بی قشنگی

بخیز از جا کـه آرامش بگیری

سحر با شعـرِ بلبل های رنگی