13 دی 1399

وقتی کــه مترسک الکی حافظ باغ است

بی شک همه‌ی مزرعه‌ها سهم کلاغ است

در مجلس زاغ و زغـن و کـرکس و کفتار

بحـث علنی بـودن ایـن واقعـه داغ است