10 دی 1399

دقیقـاً تابــــع ِ دستــــور هستیم

مطیع ِ حـاکــم ِ پُــر زور هستیم

نخیزد اعتراض از سنگ بی جان

مــن و تـو ساکنـانِ گـور هستیم