4 دی 1399

هنـــوز از نــــم نـــم‌ باغ کـلامت

شود پسکوچه های دل به نامت

نشانـت را گــرفـتـند از خیـابـان

نشد چیزی کـــم از اوج مقامت