23 آذر 1399

چـه نم نم می زند ساز نکیسا

حلول چله را در برف و سرما

در آغــــاز زمستـان می نـوازد

به عشق دختری با نام یلــــدا