22 آذر 1399

نگاهـم با نگاهـت حرف دارد

سخنهای قشنگ‌ و ژرف دارد

بهـارستـانی از یـاس سپیدی

کجـا رنگ تنـت را بـرف دارد