18 آذر 1399

حـریر شال سرخ تــرمه دوزت

چه ناز افتاده در پشت بلوزت

بـه آتش می کشـانـد عاشقـانه

وجــودم را نگــاه دل فــروزت