17 آذر 1399

هنـوز از کـوچـه های پرت ِ اقبال

به نقل‌از"دولت آبادی"چه باحال

صبـا نـم نـم رسانـد از "کِلیـــدَر"

سلام ِ"گل محمد" را به "مـارال"