16 آذر 1399

نسیم از نـاز ِ باران تار می زد

قناری پنجـه بـر گیتار می زد

هنـرمنـدانه‌ می زد بـــر پیانو

در آنحالی که‌عاشقوار می زد