14 آذر 1399

سـرود  ِ نغمـه‌ ی آواز من باش

صـدایِ دل نواز ِ ساز من باش

بزن در مایه ی شور و همایون

سه تار ِ عاشق شهناز من باش