11 آذر 1399

شبی گفتم بـده دستی به دستم

به من گفتا مگر عشق تـو هستم

تَـــرک در چینی ِ احساسم افتاد

به خودپیچیدم ودرهم شکستم