10 آذر 1399

شرابی کـز لـب ساقی بـرآید

گـــره از کار آدم می گشـاید

و گـرنه‌ ساغری از آب انگور

به آنی رفع مشکل می نماید