8 آذر 1399

شکوه ِ نم نم سیب ِ بهشتی

جهانی در حیات سرنوشتی

هوسناکـانه با هُــرم نگاهت

دل ِ رسـوای ِآدم را بـرشتی