2 آذر 1399

جـهانـــم را جهنـم کــرده ای تو

دلم را خانه ی غـم کـرده ای تو

به جرم چیدن سیب از بهشتت

مــرا رسوای عالـــم کرده ای تو