28 آبان 1399

بدور از طعنه ها مهمانمان شد

دوای ِ درد  ِ بی درمـانمـان‌ شد

طبیبی از تبــار ِ انـس و الفـت

رفیق ِ یکدل و یک جانمان شد