26 آبان 1399

پیـاپی در تب و تاب وصالت

زدم‌ زل بر لب و چشم زلالت

ولی در باغی از گلبرگ ِ رویا

رهـا بودم در آغـوش ِخیالت