10 آبان 1399

پیچیده صبا زلف طلا ریزت را

پیچیده صبا زلف طلا ریزت را

تا سکته دهد عاشق ناچیزت را

در موسم‌ گل نم‌ نم شیراز تنت

ریـزد بـه اِرم بـوی دلاویـزت را