15 مهر 1399

سه تار ِ نغمه پردازم نخوانَد

نکیسا بـا نت سـازم نخـوانَد

چکاوکـها بپرسید از همایون

چـرا خسروی ِ آوازم نخوانَد

96 هفته قبل پاسخ

علی قیصری در پاسخ به:يوسف

درود و سپاس

97 هفته قبل پاسخ

يوسف

درود بي كران بر شما با اجازه در اينستا قرار دادم