25 شهریور 1399

طـلا گیسوی تُرک ِ ماهرویم

شراب نم‌ نم سیب و هلویم

اگـر بـاغ نگاهــت را زدم زل

تـو را دیدم بـه رنگ آرزویم