11 شهریور 1399

به زودی سر گذارم روی دوشـت

بخوانم قصّه ی دل را به گوشت

خبـر دارم هوس ریـزد بـه ساغـر

لـب میگـون ِ مسـت ِ باده نوشت