10 شهریور 1399

لبـت گلبـوسـه‌ هــای نـاب دارد

هــزاران والــه ی بی تـاب دارد

تو فروردین تر از اُردی بهشتی

که باغت غنچه ی شاداب دارد