6 شهریور 1399

دلم از شوق دلبــر شور می زد

گمـانـم تنـبــک و تنبـور می زد

پیاپی می گـرفت از مـن بهانه

سپس درمایه ی ماهور می زد