30 مرداد 1399

لابـد بــه وجـود آمـده از منبع نور

چشمک زند از پنجره ی قصر بلور

آتش بـه دلـم می زند از فاصله ها

تنهـا صنـم ِ شعـله رخِ مشرق دور