18 مرداد 1399

خدای مریم و یاس وشقایق

فروزاننده ی دل های عاشق

افـق را زیر و رو کن تاببینم

تلألـوی تو را در فجر صادق