12 مرداد 1399

مــرا بـا فعــل رفتـن مست مگذار

رهـا در کــوچه ی بن بست مگذار

وداعــت را نـدارم صبــر و طاقت

به روی نقطه ضعفم دست مگذار