8 مرداد 1399

گل سرخی که روی دامن توست

نشان نـابی از بــاغ ِ تــن تـوست

بهشتی را کـه قـرآن وعــده داده

یقین دارم کـه در پیراهن توست