5 مرداد 1399

چراغ ازرفتنت پیوسته‌ خاموش

نشد یک ثانیـه یادت فـــراموش

ببنـــدم پلـک چشمـم را که بینم

مگر حجـم خیـالت را در آغوش