29 تیر 1399

زدم زل بـر لـب و چشم زلالت

کشیدم قاصدک را روی شالت

شب از ناز تو در رویا خزیدم

بـه آرامی در آغـوش ِ خیـالت