18 تیر 1399

گلی در بـاغ ِ شادی یارمان شد

وجودش نغمه ی گیتارمان شد

ولی دیشب پیـامم داد و گـفـتا

قیامت وعـده ی دیـدارمان شد