9 تیر 1399

کس نمیداند چه هستم چیستم
یـا کـه اول در کجـا می زیستـم

بارهـا پـرسیـدم از همـزاد خــود
تا به من واضـح بگــوید کیستم

از تبــاهی بــــر زمیــن سنگـلاخ
روز وشب از بخت بد بگریستم

بند ِ امیــدم بـه بالا حلـقه است
ورنـه از شالــوده هیچی نیستم

کس نیـارد بــودنم را در حساب
چون همان صفـرِ جدا از بیستم

خط بـه خط از دفتـر بانو عسل
واژه ی در حال حذف از لیستم