23 خرداد 1399

سحـر ساقی بگفتـا با پیـاله

چرا نی هر نفس آید به ناله

بگفتا در خزانِ شور  ِ دشتی

دل ایدل میکند از داغ لالـه