16 خرداد 1399

تبانی با خـــزان ِ زرد کردند

تمام ِ سبـزها را طـرد کردند

چـه بیـرحمانه با رگبار آتش

تن ِ آلالـــه ها را سرد کردند