29 اردیبهشت 1399

ندارم ره بـه جـایی ای گلِ ناز

به رویم لنگه ی در را بکن‌ باز

گـل ِ زیبـاتــر از بـاغ ِ شقـایق

تویی اردیبهشت شهـر شیراز