29 اردیبهشت 1399

ندارم  ره‌  به جایی ای  گلِ  ناز

به رویم یک نفس در را بکن‌ باز

گل ِ   زیباتر   از   باغ ِ   شقایق

تویی‌  اردیبهشت ِ شهر ِ  شیراز