25 اسفند 1398

گــل ِ زیبـــــای ِ بی مـانـنـد آید

بـــه روی هــر لبی لبخـــند آید

زمستان‌ پشت پَرچین دادمیزد

کـه عیــد از رفتـن ِ اسفـند آید