18 اسفند 1398

رفتی اما یک نفس چشم انتظارت نیستم
تا ابـد هـم بــر نگـردی بی قــرارت نیستم

می دهم تن را بـه زیـر تیـغ تهمت ها ولی
دیگر آن حلاج مست سر بـه دارت نیستم

آنقَـدَر بر مـن ستم کردی که در تنهایی ام
بارهـا گـویم چـه بهتــر در کنـارت نیستم

میزنم در خلـوتم پیوسته بر سیم سکوت
تـا بفهمی نغمـــه‌ در آهنـــگ تـارت نیستم

زهــر ِ مـارم باد اگــر دل را ببندم بـر لبت
گـر شراب کهنه هـم باشی خمارت نیستم

مـن کـویری زاده یِ خونیـن دلِ تفتیده ام
چشمه ی شیرین ِ آب خوشگوارت نیستم

در حقیقـت روز اوّل دل گــرفتـارت نبـود
بعدازین هم ای عسل بانو دچارت نیستم