16 اسفند 1398

آمیزه ای از یاس سپیدند اینها

از قـافلــه ی نـور امیـدند اینها

بر بستر بیمـاری ما فـرشته اند

در کالبـد ما روح دمیـدند اینها