11 اسفند 1398

چــراغ ِ شعلـه افـروزی ندارم

رفیـق نـاب ِ دل سوزی ندارم

تنم می لرزد از سوز زمستان

گمان دارم که نوروزی ندارم