10 اسفند 1398

بـلا بـالایِ زیبایِ دل افــروز

وفا را از حضور گل بیاموز

بهـارِ بی مثالی فـرش کرده

به استقبال گرم عید نوروز