3 اسفند 1398

بـه هـوایِ شکر و قند لبت

آمـدم سمت سمـرقند لبت

به گمانی که نصیبم بشود

عسلِ جــاری از آونـد لبت