3 بهمن 1398

بلــورِ تـن حــریر ِ نقــره پوشـم

ربودی با نگاهت عقل و هوشم

شبی در جـایِ خلوت میگذاری

لب ِ شیرین سرخت را بنوشم؟