27 آذر 1398

دلبـــرِ آلالــــه انـــدام ِکمـان ابــرو کجاست
آن پری رخساره ی نازِ طلا گیسو کجاست

برده از من سرمه سرمه صبر و آرام وقرار
مرمرین تـن پیکرِ طنازِ چشم آهو کجاست

تا ستیغ صخــره ها تیهو بـه تیهو رفته ام
کبک نازِ خوش خرام کوه دالاهو کجاست

در بیـابـان دردِ بی آبی کشیـــدم سـال هـا
آب سردِخوشگوارِ چشمه ی تیهو کجاست

می تـراود شبنــم از سـر تا سـر گلپونه ها
آنکه از دامن بریزد نم نم‌خوشبو کجاست

لا بـه لای میوه ها را جستجو کـردم نبود
لعبت شیرین ترازانجیر وخرمالو کجاست

در میان کوچـه ها پیوسته پاسم میدهند
کس نمیداند عسل بانویِ زیبا رو کجاست

52 هفته قبل پاسخ

علی قیصری در پاسخ به:Leila

🙏🌹🌹🌹

55 هفته قبل پاسخ

Leila

👌👌🌸🌺