27 اردیبهشت 1398

بکن عاجز  غم دیرینه ات را

معطر کن هوایِ  سینه ات را

بزن چادر میان  دشت پُر گل

به شادی بگذران آدینه ات را