17 دی 1397

وجودم را پر از احساس کردم

گـذر از کـوچه باغ یاس کردم

نشستم در کلاس درس استاد

دو واحد از رباعی پاس کردم