24 تیر 1392

دلم تنگ از نبود روی عشق است

امید زندگی از بوی عشق است 

مگر باد صبا با خود بیارد 

نسیمی را که  در گیسوی عشق