24 تیر 1392

ﺑﺪﻭﻥ بوی زلفت ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻌﻄﯿﻞ

نسیم از رویِ‌مشک ناب تعطیل

اگر پوشیده باشی چهره ات را

طلوعِ   روشنِ  مهتاب  تعطیل