24 تیر 1392

دو تا چشم خمارت خواب دارد

لب سرخــت شراب ناب دارد

غـزلبانوی من خورشید رویت

هــزاران عاشق بی تاب دارد