24 تیر 1392

تـو را بارانی از شبنم گرفته

مـرا طوفانی از مـاتم گرفته

بنازم غیرت و بازوی غــم را

که من را در بغل محکم گرفته