24 تیر 1392

یکی دور تو دائم در طواف است

یکی از هجر تو در اعتکاف است

یکی از چشمه‌ی وصل تو سیراب

یکی از دیدنت عمری معاف است