24 تیر 1392

تــو از نسل و تـبار آفـتابی

ولی یـک ثانیـه بر مـا نتابی

نقاب از آسمانِ چهـره بردار

چـرا ای ماه تابان در حجابی