24 تیر 1392

من از حالا فقط باید بکوشم

شرابی از لب سرخت بنوشم

صدای خـنده هـای دل نشینت

طنین دیگری دارد به گوشم